figure_7_yan_zenqing_manabu_fragment_of_yan_quin_li_bei