figure 1 kanji etymology shou 195x300 195x300 - Kanji: 小

Kanji: 小

By Ponte Ryūrui / 24/05/2012 /

Xiao Xu Ben a revision of Shuowen Jiezi written by the Late Han dynasty scholar Xu Kai, supports the above mentioned definition of 小, by further explanation

Read More